Verlag
Dashöfer centar za obrazovanje i izdavačku djelatnost
Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru

Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru

Vrsta proizvoda: On-line knjiga

Web: onbvz.dashofer.hr

Ova online knjiga će se aktualizirati kada dođe do zakonskih promjena te nadopunjavati odgovorima na primjere iz prakse.

Godišnja pretplata na online knjigu: Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru

1 470,00 Kn + PDV

Kako i sam naslov kaže Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru pojašnjava postupak javne nabave i za ponuditelje i za naručitelje. Kroz jednostavan tekst i slikovne primjere upozorava vas na moguće propuste i savjetuje pri svakom koraku ovog postupka. 

1.    DIO - ZAKONSKA I PODZAKONSKA REGULATIVA IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE I POVEZANIH PODRUČJA

1.1.     Zakonski propisi

1.2.     Podzakonski propisi

1.3.     Pravna stečevina EU

1.4.     Strateški dokumenti 

1.5.     Korisne poveznice

1.6.     Sprječavanje korupcije i sukoba interesa

1.7.     Smjernice

1.8.     Podsjetnici 

1.9.     Ostali relevantni propisi 

1.10.       Statistička i godišnja izvješća

 

2.    DIO – OBVEZE KOJE PROIZLAZE IZ ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

3.    DIO – KRATKI PREGLED KLJUČNIH IZMJENA PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI 

3.1.     Pragovi koji određuju primjenu zakona

3.2.     Izuzeća od primjene zakona

3.3.     Mješoviti ugovori 

3.4.     Tajnost 

3.5.     Rokovi 

3.6.     Komunikacija

3.7.     Postupci i tehnike javne nabave

3.8.     Priprema postupka

3.9.     ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi 

3.10.       Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata

3.11.       Ekonomski najpovoljnija ponuda

3.12.       Izuzetno niske ponude

3.13.       Dopune, razjašnjenja i dostava informacija ili dokumentacije ponude

3.14.       Uvid u dokumentaciju postupka

3.15.       Izvršenje ugovora i okvirnog sporazuma - izmjene i mogućnosti raskida

3.16.       Posebni režim nabave – društvene i druge posebne usluge

3.17.       Izvješće u postupku javne nabave

3.18.       Pravna zaštita

3.19.       Nadzor

3.20.       Novi standardni obrasci za objavljivanje

3.21.       Zaključno o izmjenama zakona

 

4.    DIO - OSNOVNE ODREDBE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

4.1.     Predmet, pojmovi i načela

4.2.     Naručitelji 

4.3.     Mješovita nabava

4.4.     Pragovi 

4.5.     Procijenjena vrijednost nabave

4.6.     Plan nabave i registar ugovora

4.7.     Izuzeća

4.7.1.      Opća izuzeća

4.7.2.      Posebna izuzeća za javne naručitelje

4.7.3.      Posebna izuzeća za sektorske naručitelje

4.7.4.      Posebne situacije

4.7.5.      Izuzeća u području obrane i sigurnosti

4.8.     Opća pravila

4.8.1.      Gospodarski subjekti 

4.8.2.      Rezervirani ugovori 

4.8.3.      Tajnost podataka

4.8.4.      Računanje rokova

4.8.5.      Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata

4.8.6.      Elektronički oglasnik javne nabave  RH (EOJN)

4.8.7.      CPV / Jedinstveni rječnik javne nabave

4.8.8.      Sukob interesa

4.8.9.      Uvjeti povezani sa Sporazumom o javnoj nabavi (GPA) te drugim međunarodnim sporazumima  

 

5.    DIO – SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUČITELJE

5.1.     Postupci javne nabave

5.1.1.      Otvoreni postupak

5.1.2.      Ograničeni postupak

5.1.3.      Natjecateljski postupak uz pregovore

5.1.4.      Natjecateljski dijalog

5.1.5.      Partnerstvo za inovacije

5.1.6.      Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

5.1.7.      Smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ponuda i rješenja

5.2.     Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu

5.2.1.      Okvirni sporazum

5.2.2.      Dinamički sustav nabave

5.2.3.      Elektronička dražba

5.2.4.      Elektronički katalog

5.2.5.      Središnja nabava

5.2.6.      Povremena zajednička nabava i nabava koja uključuje naručitelje iz različitih država članica  

5.3.     Pripremne aktivnosti koje prethode provedbi postupka

5.3.1.      Istraživanje tržišta

5.3.2.      Dokumentacija o nabavi 

5.3.3.      Predmet nabave i podjela na grupe

5.3.4.      Tehničke specifikacije

5.3.5.      Jamstva

5.3.6.      Uvjeti za izvršenje ugovora

5.3.7.      Podugovaranje

5.3.8.      Određivanje rokova

5.4.     Provedba postupka – objavljivanje i transparentnost 

5.4.1.      Obavijesti javne nabave

5.5.     Priprema postupka – kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i načini dokazivanja  

5.5.1.      Osnove za isključenje gospodarskog subjekta

5.5.2.      Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) 

5.5.3.      Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi i dokazivanje

5.5.4.      Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

5.6.     Provedba postupka – ponuda

5.7.     Provedba postupka – kriterij za odabir ponude

5.8.     Postupak pregleda i ocjene ponuda

5.8.1.      Izuzetno niske ponude

5.8.2.      Odbijanje ponuda

5.8.3.      Razlozi za poništenje postupka javne nabave

5.9.     Odluke naručitelja i rok mirovanja

5.10.       Uvid u dokumentaciju postupka

5.11.       Ugovor o javnoj nabavi i okvirni sporazum

5.11.1.    Sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

5.11.2.    Izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

5.11.3.    Raskid ugovora

5.12.       Posebni režimi nabave za društvene i druge posebne usluge

5.13.       Pravila za projektne natječaje

5.14.       Izvještavanje i arhiviranje

 

6.    DIO – SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUČITELJE   

6.1.     Nabava koja obuhvaća nekoliko djelatnosti

6.2.     Djelatnosti sektorskih naručitelja

6.2.1.      Plin i toplinska energija

6.2.2.      Električna energija

6.2.3.      Vodno gospodarstvo

6.2.4.      Usluge prijevoza

6.2.5.      Poštanske usluge

6.2.6.      Vađenje nafte i plina, istraživanje ili vađenje ugljena ili drugih krutih goriva

6.3.     Obrana i sigurnost 

6.4.     Posebni odnosi (suradnja, povezana društva i zajednički pothvati) 

6.5.     Postupci javne nabave za sektorske naručitelje

6.5.1.      Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje

6.5.2.      Partnerstvo za inovacije

6.5.3.      Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

6.6.     Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu

6.6.1.      Okvirni sporazum

6.6.2.      Dinamički sustav nabave

6.6.3.      Elektronička dražba

6.6.4.      Elektronički katalog

6.6.5.      Aktivnosti središnje nabave i središnja tijela za nabavu

6.6.6.      Nabave koje uključuju sektorske naručitelje iz različitih država članica

6.7.     Provedba postupka za sektorske naručitelje

6.7.1.      Priprema postupka – stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija

6.7.2.      Priprema postupka – određivanje predmeta nabave i podjela na grupe

6.8.     Podugovaranje

6.9.     Određivanje rokova

6.10.       Objavljivanje i transparentnost 

6.11.       Sustav kvalifikacije

6.12.       Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

6.12.1.    Primjena osnova za isključenje

6.12.2.    Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i njihovo dokazivanje  

6.12.3.    Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

6.12.4.    Kvalitativni odabir sudionika

6.13.       Ponuda - kriteriji za odabir ponude, troškovi životnog vijeka

6.14.       Ponude koje obuhvaćaju proizvode podrijetlom iz trećih zemalja

6.15.       Izvještavanje

 

7.    DIO – PRAVNA ZAŠTITA

7.1.     Opće odredbe

7.2.     Izjavljivanje žalbe

7.2.1.      Rokovi za izjavljivanje žalbe

7.2.2.      Odustanak od žalbe

7.2.3.      Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom

7.3.     Sadržaj i učinak žalbe

7.4.     Odlučivanje Državne komisije

7.5.     Naknada za pokretanje i  troškovi žalbenog postupka

7.6.     Odlučivanje i dostava odluka, izuzeća članova i predsjednika Državne komisije

7.7.     Sudska zaštita i građanskopravne odredbe

 

8.    DIO – POLITIKA JAVNE NABAVE

8.1.     Nadležnost središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave

8.2.     Nadzor nad provedbom Zakona

8.3.     Izobrazba, statistička izvješća i administrativna suradnja

 

9.    DIO – NAJVAŽNIJE ZNAČAJKE ELEKTRONIČKE DOSTAVE PONUDA – PRAKSA NARUČITELJA I PONUDITELJA

9.1.     Registracija korisnika

9.2.     Potpis ponude i napredni elektronički potpis

9.3.     Dostava jamstva za ozbiljnost ponude

9.4.     Priprema i dostava ponude

9.5.     Ovlašteni predstavnici, privatni ključevi i javno otvaranje ponuda

9.6.     Validacija i verifikacija e-ponuda

9.7.     Troškovnici u e-nabavi 

9.8.     Pregled i ocjena ponuda

9.9.     Planirane aktivnosti unutar Elektroničkog oglasnika javne nabave

Marijana Šperanda dipl.oec.

Savjetnica u Državnom uredu za središnju javnu nabavu gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanima uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Intenzivno je angažirana na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kroz dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač,  te kao redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Također je autorica i koautorica stručnih članaka iz područja javne nabave.

U današnje vrijeme izdavanje literature u obliku online knjiga više i nije velika novost.  Online knjige su preglednije i praktičnije od tiskanih, a što je najbolje, lako ih je aktualizirati kada dođe do promjene zakona. Online knjige imaju tražilicu koja olakšava i ubrzava pretraživanje sadržaja. Za razliku od online knjižnica, knjige su usredotočene na jednu određenu temu i sve pojedinosti o toj temi.

Sve naše online knjige možete pogledati ovdje.