Pripreme i upute za izradu zavr筺og ra鑥na


Pripreme i upute za izradu zavr筺og ra鑥na  namijenjene su svim odjelima ra鑥novodstva kojima je neizostavan zadatak izrada zavr筺og ra鑥na.

Tekstovi su pisani stru鑞im, ali svima razumljivim jezikom. 萫sto su kori箃eni primjeri iz prakse.

To je baza podataka potrebnih za ispravnu izradu zavr筺og ra鑥na koja 鎒 Vas voditi korak po korak kroz izradu zavr筺og ra鑥na.

Za svaku poslovnu godinu potrebno je, sukladno va緀鎖m zakonskim propisima, pripremiti godi筺je financijske izvje箃aje na propisanim obrascima. Kako bi financijski izvje箃aji bili sastavljeni sukladno ra鑥novodstvenim i poreznim propisima, odnosno kako bi istinito i fer prikazivali financijski polo綼j i financijsku uspje筺ost subjekta, svakako je prije sastavljanja financijskih izvje箃aja i poreznih prijava potrebno izvr筰ti odgovaraju鎒 pripremne radnje za godi筺ji obra鑥n. Pripremne radne obuhva鎍ju razli鑙te kontrole i usklade podataka koji su iskazani u poslovnim knjigama, provo餰nje inventure, i sl., stoga ih je uputno izvr筰ti kako bi se pove鎍la realnost i objektivnost podataka u poslovnim knjigama. U priru鑞iku se obra饀je na 箃o je potrebno obratiti pozornost i koje provjere izvr筰ti za pojedine oblike imovine i obveza, prihoda i rashoda, kao i postupci provo餰nja inventure, utvr餴vanje i knji緀nje popisnih razlika, kao i knji緀nje ostalih predzaklju鑞ih radnji, primjerice: kona鑞i obra鑥n amortizacije, obra鑥n te鑑jnih razlika. Kao sastavni dio godi筺jeg izvje规a odre餰ni subjekt du緉i su sastaviti i izvje规e poslovodstva koje mora sadr綼vati propisane podatke.

Izme饀 ostaloga obra餰ne su sljede鎒 teme:

 • Pripremne radnje za godi筺ji obra鑥n
 • Ostali predzaklju鑞i radovi prije sastavljanja financijskih izvje箃aja
 • Primjeri knji緀nja
  Input:

  Pripreme i upute za izradu zavr筺og ra鑥na:

  1548 kn bez PDV-a

  Sadr綼j

  Sadr綼j:

   

  I.PRIPREMNE RADNJE ZA GODI㎞JI OBRA萓N

  - Pripremne radnje za godi筺ji obra鑥n

  - Provjera knjigovodstvenih stanja dugotrajne i kratkotrajne imovine

  - Provjera knjigovodstvenih stanja kapitala i obveza

  - Provjera knjigovodstvenih stanja i tro筴ova

  - Provjera knjigovodstvenih stanja rashoda i prihoda

  - Provjera knjigovodtvenih stanja sredstava i izvora sredstava

   

  II.INVENTURA

  - Postupak i plan popisa

  - Utvr餴vanje popisnih razlika, izvje规e o obavljenom popisuodluka o knji緀nju popisnih razlika

   

  III.OSTALI PREDZAKLJU萅I RADOVI PRIJE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJE㏕AJA

  - Ostali predzaklju鑞i radovi prije sastavljanja financijskih izvje箃aja

  - Obra鑥n amortizacije

  - Obra鑥n prihoda i rashoda u alikvotnom dijelu obra鑥nskog razdoblja(aktivna i pasivna vremenska razgrani鑕nja)

  - Obra鑥n te鑑jnih razlika

  - Izrada financijskih izvje箃aja na temelju bruto balance

   

  IV.PRIMJERI KNJI瓻NJA

  - Knji緀nje popisnih razlika

  - Primjer bilje筴i uz financijske izvje箃aje

   

  V.PREZENTACIJE

  - Utjecaj privremeno nepriznatih rashoda na poreznu osnovicu

  - Odgo餰ni porezi

  - Kontrolni postupci prije izrade zavr筺og ra鑥na

  - Inventura i tretman manjkova

  - Dugotrajna materijalna imovina

   

  VI.RA萓NOVODSTVENI OBRASCI

  - Porez na dohodak

  - Porez na dobit

  - Porez na dodanu vrijednost

  - Porez na dodanu vrijednost i tro筧rine

  - Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

  - Porez na potro筺ju

  - Porezni postupak

  - Doprinosi

  - Igre na sre鎢 i nagradne igre

  - Utvr餴vanje rezidentnosti u porezne svrhe

  - Povrat poreza po odbitku na kamate na 箃ednju

  -Transakcije s povezanim osobama u obrascu PD-IPO

   

  VII.GODI㎞JE IZVJE┢E

  - Godi筺je izvje规e

  - Financijski izvje箃aji i izvje规e poslovodstva

  - Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

  - Izvje箃aj o pla鎍njima javnom sektoru

   

  VIII.BILJE㎏E UZ FINANCIJSKE IZVJE㏕AJE

  Autori

  • mr.sc. Silvija Pretnar Abi鑙, ovla箃eni revizor
  • Ksenija Kramar, dipl.oec. ovla箃eni porezni savjetnik i ovla箃eni revizor
  • Mira Ognjan, mag.oec.

  Seminar

  termin

  Broj dostupnih seminara : 1
  Najraniji termin: 8.12.2021
  Mjesto: ONLINE

  newsletter