Bilješke uz financijske izvještaje (prema HSFI) s primjerima


Prilikom sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja potrebno je obratiti pozornost na podatke i informacije koji se moraju objaviti u samim financijskim izvještajima ili u bilješkama uz financijske izvještaje, a koji su propisani pojedinim računovodstvenim standardima (HSFI ili MSFI), kako bi se omogućile kvalitetne, transparentne i usporedne informacije u financijskim izvještajima. Svake  godine poduzetnici sastavljaju pisane bilješke koje su sastavni dio financijskih izvještaja.

Obradili smo izradu Bilješki uz financijske izvještaje za male i srednje poduzetnike koji su obveznici primjene HSFI-ja.

S obzirom na to da su 26.09.2020. godine izmijenjeni HSFI, koji se primjenjuju na knjiženja i financijske izvještaje za 2021. godinu napravili smo ažurirano izdanje:
Izmijenjeni HSFI za mikro i male poduzetnike za sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. godinu
Input:

Bilješke uz financijske izvještaje (prema HSFI) s primjerima:

750 kn bez PDV-a

Sadržaj

Iz sadržaja izdvajamo:

 • Pravni temelj za sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje
 • Obvezni osnovni podaci koje je sukladno točki 1.42. HSFI 1 potrebno objaviti u bilješkama
 • Podaci na temelju kojih se sastavljaju bilješke uz financijske izvještaje
 • Obvezni sadržaj bilješki uz financijske izvještaje prema HSFI 1
 • HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji
 • HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena, pogreške
 • HSFI 4 – Događaji nakon datuma bilance
 • HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina
 • HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina
 • HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine
 • HSFI 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
 • HSFI 9 – Financijska imovina
 • HSFI 10 – Zalihe
 • HSFI 11 – Potraživanja
 • HSFI 12 – Kapital
 • HSFI 13 – Obveze
 • HSFI 14 – Vremenska razgraničenja
 • HSFI 15 – Prihodi
 • HSFI 16 – Rashodi
 • HSFI 17 – Poljoprivreda

Autori

Maja Hleb, dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije

Seminar