Seminar:
Certificirani online tečaj: Stručnjak za izradu financijskih izvještaja

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Poduzetnici, bez obzira na veličinu, dužni su za svaku poslovnu godinu sastaviti propisane financijske izvještaje, koji odražavaju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja, te ih u definiranim rokovima dostaviti nadležnim institucijama. Međutim, žurba i nedostatak vremena najveći su neprijatelj svakom računovodstvu prilikom izrade završnog računa. 

Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja potrebno je voditi računa o aktualnim zakonskim, računovodstvenim i poreznim propisima, a ako su zadovoljeni propisani uvjeti,  potrebno je sastaviti i konsolidirane financijske izvještaje. Također, osim godišnjih financijskih izvještaja potrebno je sastaviti i dodatna izvješća, a obveza revizije financijskih izvještaja postoji ako su zadovoljeni određeni zakonski uvjeti. Da financijski izvještaji ne bi bili samo skup brojeva, potrebno ih je znati analizirati.

Niste posve sigurni jeste li razumijeli sve izmjene Zakona o računovodstvu te porezne propise relevantne za sastavljanje financijskih izvještaja? Niste sigurni ima li novih obrazaca ili promjena u starim?

Mi Vam nudimo cjelovitu pripremu za velik posao koji Vas očekuje. Za Vas smo prikupili sve novine koje se sukladno računovodstvenim i poreznim propisima moraju implementirati u financijske izvještaje. Uputit ćemo Vas na obrasce godišnjih financijskih izvještaja i pokazati  kako ih na konkretnim primjerima popuniti. Upoznat ćemo Vas s poreznim aktualnostima i mogućim poreznim uštedama. Osvrnut ćemo se i na izradu konsolidiranih izvještaja.

Polaznici online tečaja će kroz šest modula naučiti i upoznati se s obveznim financijskim izvještajima koje su dužni sastaviti u skladu sa zakonskim i računovodstvenim propisima. Na tečaju će se objasniti koje je pripremne radnje i usklade potrebno izvršiti na kraju svake poslovne godine prije sastavljanja samih financijskih izvještaja. Također, objasnit će se sadržaj i struktura financijskih izvještaja, odnosno koje je podatke potrebno iskazati na pojedinim pozicijama propisanih obrazaca. S obzirom na to da su financijski izvještaji podloga za donošenje odluka, polaznici će steći uvid u osnovne načine analize financijskih izvještaja. Obradit će se utjecaj poreznih propisa na sastavljanje financijskih izvještaja. Osim financijskih izvještaja potrebno je pripremiti i ostale zakonski propisane izvještaje, poput godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva.

Sastavljanje financijskih izvještaja obradit će se na praktičnim primjerima, što će pomoći polaznicima u bržem i jednostavnijem sastavljanju financijskih izvještaja u svakodnevnom radu.

Polaznici online tečaja koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za izradu financijskih izvještaja" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • video snimku predavanja,
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja,
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Certificirani online tečaj: Stručnjak za izradu financijskih izvještaja

1. MODUL: Sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka, 22.3.2024.
Predavačica: mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Zakonski propisi vezani uz sastavljanje financijskih izvještaja

 • Zakonski propisi vezani uz sastavljanje financijskih izvještaja (Zakon o računovodstvu, Pravilnik o strukturi i sadržaju GFI-a),
 • Odgovornost za sastavljanje i utvrđivanje financijskih izvještaja u skladu s odredbama ZTD-a i ZOR-a,
 • Osnovna načela i kontrole prije sastavljanja financijskih izvještaja,
 • Bilanca – pregled i objašnjenje pozicija aktive i pasive,
 • Primjeri iz prakse.

Bilanca i račun dobiti i gubitka

 • Bilanca – pregled i objašnjenje pozicije aktive i pasive (nastavak),
 • Račun dobiti i gubitka – pregled i objašnjenje pozicija,
 • Primjer izrade bilance i računa dobiti i gubitka,
 • Primjeri iz prakse.

Bilanca i račun dobiti i gubitka, analiza financijskih izvještaja

 • Primjer izrade bilance i računa dobiti i gubitka (nastavak),
 • Osnove analize financijskih izvještaja,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala, bilješki uz financijske izvještaje te ostalih propisanih izvještaja, 29.3.2024.
Predavačica: mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Izvještaj o novčanim tokovima

 • Općenito o izvještaju (svrha izrade, obveznici i sl.),
 • Elementi izvještaja o novčanim tokovima,
 • Metode i pravila sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima,
 • Konkretni primjer izrade izvještaja,
 • Pokazatelji na temelju IONT-a,
 • Primjeri iz prakse.

Izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, bilješke uz financijske izvještaje

 • Izvještaj o promjenama kapitala – objašnjenje pozicije,
 • Izvještaj o promjenama kapitala – izrada izvještaja,
 • Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti – objašnjenje pozicije,
 • Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti – izrada izvještaja,
 • Što prikazati u bilješkama uz financijske izvještaje?,
 • Primjeri iz prakse.

Ostali izvještaji i revizija financijskih izvještaja

 • Godišnje izvješće,
 • Izvješće poslovodstva,
 • Ukratko o reviziji financijskih izvještaja (svrha, obveznici, rokovi i sl.),
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, 5.4.2024.
Predavačica: dr. sc. Mira Ognjan

Uvod u sastavljanje financijskih izvještaja

 • Što su temeljna financijska izvješća?,
 • Fer prezentacija financijskih izvještaja i njihova usklađenost s MSFI i HSFI,
 • Opća načela koja se odnose na prezentaciju financijskih izvještaja,
 • Struktura izmijenjenih financijskih izvještaja,
 • Pripremne radnje prije sastavljanja financijskih izvještaja,
 • Promjene računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena,
 • Primjeri iz prakse.

Ispravljanje knjigovodstvenih pogrešaka, inventura

 • Ispravljanje pogrešaka prethodnih razdoblja,
 • Inventura,
 • Zakonsko uređenje popisa imovine i obaveza,
 • Faze inventure,
 • Specifičnosti popisa potraživanja i obveza,
 • Ispravni porezni i računovodstveni tretman popisnih razlika,
 • Rokovi,
 • Početno i naknadno priznavanje knjigovodstvenih kategorija,
 • Primjeri iz prakse.

Bilančne pozicije

 • Specifične bilančne pozicije,
 • Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja (primjeri priznavanja, PDV aspekti),
 • Prihodi budućeg razdoblja i odgođeno plaćanje troškova,
 • Bilančne promjene,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

4. MODUL: Financijska izvješća, odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze, 12.4.2024.
Predavačica: dr. sc. Mira Ognjan

Trajne i privremene razlike

 • Trajne i privremene porezne razlike,
 • Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze,
 • Kada ih evidentirati?,
 • Kako ih evidentirati kod početnog priznavanja?,
 • Kako evidentirati smanjivanje ili ukidanje?,
 • Utjecaj privremenih razlika na financijska izvješća,
 • Primjeri iz prakse.

Radionica

 • Integralni primjer sastavljanja financijskih izvještaja i pratećih prijava,
  • PD obrazac,
  • Izvještaj o porezu po odbitku,
  • PD-IPO obrazac.
 • Primjeri iz prakse.

5. MODUL: Videoseminar: Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja
Predavačica: mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni i interni revizor

6. MODUL: Ispit u dogovoru s predavačicama

Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu \"Stručnjak za izradu financijskih izvještaja\" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Poduzetnici, bez obzira na veličinu, dužni su za svaku poslovnu godinu sastaviti propisane financijske izvještaje, koji odražavaju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja, te ih u definiranim rokovima dostaviti nadležnim institucijama. Međutim, žurba i nedostatak vremena najveći su neprijatelj svakom računovodstvu prilikom izrade završnog računa. 

Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja potrebno je voditi računa o aktualnim zakonskim, računovodstvenim i poreznim propisima, a ako su zadovoljeni propisani uvjeti,  potrebno je sastaviti i konsolidirane financijske izvještaje. Također, osim godišnjih financijskih izvještaja potrebno je sastaviti i dodatna izvješća, a obveza revizije financijskih izvještaja postoji ako su zadovoljeni određeni zakonski uvjeti. Da financijski izvještaji ne bi bili samo skup brojeva, potrebno ih je znati analizirati.

Niste posve sigurni jeste li razumijeli sve izmjene Zakona o računovodstvu te porezne propise relevantne za sastavljanje financijskih izvještaja? Niste sigurni ima li novih obrazaca ili promjena u starim?

Mi Vam nudimo cjelovitu pripremu za velik posao koji Vas očekuje. Za Vas smo prikupili sve novine koje se sukladno računovodstvenim i poreznim propisima moraju implementirati u financijske izvještaje. Uputit ćemo Vas na obrasce godišnjih financijskih izvještaja i pokazati  kako ih na konkretnim primjerima popuniti. Upoznat ćemo Vas s poreznim aktualnostima i mogućim poreznim uštedama. Osvrnut ćemo se i na izradu konsolidiranih izvještaja.

Polaznici online tečaja će kroz šest modula naučiti i upoznati se s obveznim financijskim izvještajima koje su dužni sastaviti u skladu sa zakonskim i računovodstvenim propisima. Na tečaju će se objasniti koje je pripremne radnje i usklade potrebno izvršiti na kraju svake poslovne godine prije sastavljanja samih financijskih izvještaja. Također, objasnit će se sadržaj i struktura financijskih izvještaja, odnosno koje je podatke potrebno iskazati na pojedinim pozicijama propisanih obrazaca. S obzirom na to da su financijski izvještaji podloga za donošenje odluka, polaznici će steći uvid u osnovne načine analize financijskih izvještaja. Obradit će se utjecaj poreznih propisa na sastavljanje financijskih izvještaja. Osim financijskih izvještaja potrebno je pripremiti i ostale zakonski propisane izvještaje, poput godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva.

Sastavljanje financijskih izvještaja obradit će se na praktičnim primjerima, što će pomoći polaznicima u bržem i jednostavnijem sastavljanju financijskih izvještaja u svakodnevnom radu.

Polaznici online tečaja koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za izradu financijskih izvještaja" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • video snimku predavanja,
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja,
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Certificirani online tečaj: Stručnjak za izradu financijskih izvještaja

Tečaj je namijenjen šefovima računovodstva, računovodstvenim menadžerima, zaposlenicima u računovodstvenim servisima, revizorima i svima onima koji su spremni stjecati nova znanja i sistematizirati postojeća znanja vezana uz izradu godišnjih financijskih izvještaja.

Ključne riječi - Certificirani online tečaj: Stručnjak za izradu financijskih izvještaja

certificirani tečaj, stručnjak, financijski izvještaji, bilanca, novčani tok, konsolidacija, računovodstvo, financije, porezi

Predavač/Predavačica - Certificirani online tečaj: Stručnjak za izradu financijskih izvještaja

dr. sc. Mira Ognjan

dr. sc. Mira Ognjan

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line knjižnice za računovođe " gdje je napisala preko stotinu stručnih računovodstvenih članaka i odgovorila na ogroman broj pitanja klijenata. Vanjska je suradnica "Verlag Dashöfer" d.o.o. te je za tu tvrtku odradila velik broj poslovnih edukacija različitih tema te nekoliko "in house" savjetovanja gdje predavačica dolazi u tvrtku i individualnim pristupom rješava računovodstvene probleme klijenta.

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

Uvjeti i prijava - Certificirani online tečaj: Stručnjak za izradu financijskih izvještaja

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.