Konferencija:
Naj鑕规a problematika i pitanja u javnoj nabavi

Trajanje konferencije: 1 -dnevna konferencija

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 85 Eur / 640.43 kn bez PDV,
uklju鑥je radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 08:30-10:30

Tema

U izvje规u o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jedna od karakteristi鑞ih pogre筧ka naru鑙telja navodi se da naru鑙telji prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vr筫 sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje 箃o dovodi do 綼lbenog postupka. Tako餰r, najve鎖 broj izjavljenih 綼lbi prema fazama postupka (68,75%) je upravo u fazi odluke o odabiru.

Organizirali smo online konferenciju kojoj je cilj dati odgovore na pitanja koja se javljaju u postupcima javne nabave, pru緄ti detaljne informacije o ispravnom na鑙nu pregleda i ocjene ponuda u nadmetanjima i praksi DKOM-a te o zakonitom zavr筫tku postupka javne nabave dono筫njem odgovaraju鎒 odluke. Namjena je ukazati polaznicima na naj鑕规e pogre筴e naru鑙telja u postupku pregleda i ocjene ponuda te na pogre筴e ponuditelja prilikom izrade ponuda.

Predavanje se temelji na prakti鑞im iskustvima predava鑑 i naj鑕规im pitanjima korisnika, a zamisao organizatora je poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju u鑙nkovitije provedbe postupaka javne nabave.

termin

Najraniji termin: 23.2.2023

Program konferencije - Naj鑕规a problematika i pitanja u javnoj nabavi

Predvi餰no trajavnje predavanja od 08:30 do 10:30 sati.

Od aktualnih pitanja izdvajamo:

 • Kada koristite javni natje鑑j, a kada izravnu pogodbu?
 • U kojim slu鑑jevima ste obveznik javne nabave?
 • ﹖o kada je vrijednost nabave manja od one koja je propisana Zakonom o javnoj nabavi?
 • ﹖o kada ponuditelj ne mo緀 isporu鑙ti ugovorenu robu?
 • Kada mo緀te zatra緄ti aneks ugovora?
 • Moraju li se provoditi dva postupka za izradu projektne dokumentacije ako su radovi na istoj katastarskoj jedinici?
 • Kako postupiti ako je vrijednost zamjenskog proizvoda ve鎍 od prvobitne cijene proizvoda?
 • Kada se sklapa ugovor o poslovno-tehni鑛oj suradnji?

Pozivamo Vas da unaprijed postavite pitanje na na箄 mail adresu info@dashofer.hr kako bi dodgovore dobili na online kofnerenciji!

Imate li pitanja o ovoj konferenciji?

甧ljeli bismo pomo鎖!

Input:

Mjesto odr綼vanja - Naj鑕规a problematika i pitanja u javnoj nabavi

Popis

U izvje规u o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jedna od karakteristi鑞ih pogre筧ka naru鑙telja navodi se da naru鑙telji prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vr筫 sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje 箃o dovodi do 綼lbenog postupka. Tako餰r, najve鎖 broj izjavljenih 綼lbi prema fazama postupka (68,75%) je upravo u fazi odluke o odabiru.

Organizirali smo online konferenciju kojoj je cilj dati odgovore na pitanja koja se javljaju u postupcima javne nabave, pru緄ti detaljne informacije o ispravnom na鑙nu pregleda i ocjene ponuda u nadmetanjima i praksi DKOM-a te o zakonitom zavr筫tku postupka javne nabave dono筫njem odgovaraju鎒 odluke. Namjena je ukazati polaznicima na naj鑕规e pogre筴e naru鑙telja u postupku pregleda i ocjene ponuda te na pogre筴e ponuditelja prilikom izrade ponuda.

Predavanje se temelji na prakti鑞im iskustvima predava鑑 i naj鑕规im pitanjima korisnika, a zamisao organizatora je poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju u鑙nkovitije provedbe postupaka javne nabave.

Kontakt osoba

Duga D綼i
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Lektori - Naj鑕规a problematika i pitanja u javnoj nabavi

Marijana ﹑eranda dipl.oec.

Marijana ﹑eranda dipl.oec.

Marijana  ﹑eranda  radi  kao  savjetnica  u  Dr綼vnom  uredu  za  sredi筺ju  javnu  nabavu  gdje obavlja  sve  poslove  cjelovitog  upravljanja  nabavnim  kategorijama  iz  djelokruga  rada  ureda. Tako餰r je anga緄rana i na pru綼nju savjeta, mi筶jenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanim uz EU projekte. U podru鑚u javne nabave je od 2005. godine, te je redovita 鑜anica Dr綼vne ispitne  komisije  u  podru鑚u  javne  nabave.  Posjeduje  certifikat  u  podru鑚u  javne  nabave. Intenzivno  je  anga緄rana  na  razvoju  elektroni鑛e  javne  nabave  kao  i  u  podru鑚u  primjene ekonomski  najpovoljnije  ponude.  Kao  dodatno  usavr筧vanje  poha餫la  je  razne  programe izobrazbe,  od  kojih  i  Program  izobrazbe  „Trening  trenera  –  op鎖“.  Sudjeluje  na  stru鑞im doga餫njima  i  konferencijama,  kao  sudionik  ili predava te  je  tako餰r  redoviti  predava  na razli鑙tim programima izobrazbe iz podru鑚a javne nabave.  

Uvjeti i prijava - Naj鑕规a problematika i pitanja u javnoj nabavi

Mjesto
Datum
Predava/Predava鑙ca
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 23.2.2023
 • Marijana ﹑eranda dipl.oec.
 • 85 Eur / 640.43 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograni鑕n broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin na綼lost rasprodan.
Garantirani termin.