Primjeri knjiženja u javnom sektoru

Web: http://onbkazropo.dashofer.hr/


Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, autorica daje primjere nekih specifičnih knjiženja uz napomenu da su svi primjeri dani pod pretpostavkom da proračunski korisnik nije obveznik obračunavanja poreza na dodanu vrijednost, već “mali porezni obveznik” iz članka 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 

Input:

Godišnja pretplata na online knjigu: Primjeri knjiženja u javnom sektoru
(1260 kn bez PDV-a)

Sadržaj

 • Uvod 
 • Iskazivanje imovine i obveza 
 • Iskazivanje prihoda i rashoda 
 • Primici i izdaci 
 • Računski plan 
 • Nefinancijska imovina 
 • Neproizvedena i proizvedena dugotrajna imovina 
 • Neproizvedena dugotrajna imovina 
 • Proizvedena dugotrajna imovina 
 • Nabava neproizvedene dugotrajne imovine 
 • Nabava proizvedene dugotrajne imovine 
 • Nabava proizvedene dugotrajne imovine „male vrijednosti“
 • Dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini 
 • Nabava opreme uz pladanje predujma 
 • Nabava imovine na robni kredit 
 • Nabava imovine na financijski leasing 
 • Prodaja dugotrajne imovine 
 • Otpis vrijednosti dugotrajne imovine 
 • Obračun ispravka vrijednosti 
 • Sitni inventar 
 • Depoziti, jamčevni polozi i ostala kratkotrajna financijska imovina 
 • Depoziti i jamčevni polozi 
 • Faktoring 
 • Potraživanja za prodana potraživanja - faktoring 
 • Plasmani financijskih sredstava 
 • Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 
 • Primici od financijske imovine i zaduživanja 
 • Davanje kratkoročnog zajma
 • Potraživanje za dane zajmove po protestiranim jamstvima 
 • Kapitalne pomodi i donacije kratkotrajne financijske imovine 
 • Kapitalna pomod drugom proračunu 
 • Kapitalna pomod trgovačkom društvu 
 • Dana donacija kratkotrajne nefinancijske imovine
 • Davanje donacije kratkotrajne nefinancijske imovine koja je bila na zalihama 

Autori

Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb u kojoj je radila od 1981.-1990. godine na poslovima analize razvoja i poslovanja pojedinih poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. U periodu 1990. - 1993. godine, bila je direktorica sektora za kreditiranje privrede, sudjelovala je u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke, koja mijenja ime u Ilirija banka d.d. - Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. - Zagreb, gdje danas radi na radnom mjestu člana uprave društva, zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. - Zagreb, specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske Klasa: UP/I-131-01/01-01/18, Ur. broj: 513-07-21/07-04-8 od 7. srpnja 2004. godine. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora te ovlaštenog računovođe. Asistent je na Visokoj politehničkoj školi u Zagrebu - kolegij: Računovodstvo i financije. Predavačica je na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva i financija namijenjenim računovođama, poreznim savjetnicima te visokom i srednjem menadžmentu.

Seminar

newsletter