Seminar:
Radnopravni aspekt glede plaće i materijalnih prava radnika

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Tijekom radnog odnosa učestala su pitanja o svim aspektima plaće. Stoga to zahtjeva od osoba koja imaju profesionalni doticaj po tom pitanju da se potrude dobro vladati materijom zbog mogućih štetnih posljedica, koje mogu nastati ako se zauzme pogrešno stajalište. Naime, u radnim sporovima postoji značajan broj predmeta koji se odnosi na tužbene zahtjeve za isplatu razlike plaće i naknade plaće. Da se izbjegne radni spor bitno je u praksi imati jasnu razradu osnova i mjerila za isplatu plaće i to ponajprije ugovorom o radu, pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorom.

Osim toga potrebno je navedenim pravnim osnovama kojima se određuje plaća odrediti i pravo na povećanu plaću kao što je to primjerice kod prekovremenog i noćnog rada. Uz to potrebno je da pravni aktima budu jasno utvrđena i materijalna prava radnika, kao primjerice terenski dodatak, jubilarna nagrada, i solidarna pomoć. Kad je u pitanju zaštita plaće radnika bitno je imati odgovore na pitanja kada je moguća zapljena plaće po pristanku radnika i koja su primanja izuzeta od ovrhe pri prisilnom ustegnuću. 

Namjena seminara je dati odgovore na pitanja i dvojbe kada je u pitanju plaća, pravo na povećanu plaću, naknadu plaće, utuživanju plaće, zaštitu plaće, sankcije zbog neisplate plaće i ovrhu na plaći.  

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Radnopravni aspekt glede plaće i materijalnih prava radnika

08:45 - 09:00

Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

Pravne osnove određivanja plaće

 • Zakon o radu,
 • Kolektivni ugovor,
 • Pravilnik o radu,
 • Ugovor o radu,
 • Zakon o minimalnoj plaći.

Plaća kao bitni sastojak ugovora o radu

 • Osnovna plaća,
 • Stimulativni dio plaće.

Pravo na povećanu plaću (dodaci plaći)

 • Prekovremeni rad (pretpostavke, ograničenja rada i relativne zabrane)
 • Noćni rad,
 • ostala prava.

Naknada plaće

 • Naknada plaće za godišnji odmor,
 • Naknada plaće za bolovanja,
 • Naknada plaće kod ugovorne zabrane natjecanja.

11:00 - 11:30

Pauza za kavu

11:30 - 13:00

Materijalna prava radnika

 • Jubilarna nagrada (pretpostavke i visina iznosa),
 • Solidarna pomoć,
 • Terenski dodatak,
 • Putni nalog (dnevnica i naknada troškova prijevoza),
 • Ostala materijalna prava,
 • Neoporezivi iznosi naknda.

Razrada tužbe radi isplate razlike plaće

 • Argumenti poslodavca,
 • Argumenti radnika,
 • Primjeri iz prakse.

13:00 - 14:00

Pauza za ručak

14:00 - 16:00

Obračun plaće kao ovršna isprava (posebnost pri provedbi ovrhe radi naplate neisplaćene plaće)

 • Zaštita plaće,
 • Zabrana prijeboja,
 • Zaštita plaće pri prisilnom ustegnuću (u ovršnom postupku),
 • Ovrha na plaći (odgovornost poslodavca),
 • Sankcije zbog neisplate plaće,
 • Aktualna sudska praksa.

Završna diskusija i rasprava

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Tijekom radnog odnosa učestala su pitanja o svim aspektima plaće. Stoga to zahtjeva od osoba koja imaju profesionalni doticaj po tom pitanju da se potrude dobro vladati materijom zbog mogućih štetnih posljedica, koje mogu nastati ako se zauzme pogrešno stajalište. Naime, u radnim sporovima postoji značajan broj predmeta koji se odnosi na tužbene zahtjeve za isplatu razlike plaće i naknade plaće. Da se izbjegne radni spor bitno je u praksi imati jasnu razradu osnova i mjerila za isplatu plaće i to ponajprije ugovorom o radu, pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorom.

Osim toga potrebno je navedenim pravnim osnovama kojima se određuje plaća odrediti i pravo na povećanu plaću kao što je to primjerice kod prekovremenog i noćnog rada. Uz to potrebno je da pravni aktima budu jasno utvrđena i materijalna prava radnika, kao primjerice terenski dodatak, jubilarna nagrada, i solidarna pomoć. Kad je u pitanju zaštita plaće radnika bitno je imati odgovore na pitanja kada je moguća zapljena plaće po pristanku radnika i koja su primanja izuzeta od ovrhe pri prisilnom ustegnuću. 

Namjena seminara je dati odgovore na pitanja i dvojbe kada je u pitanju plaća, pravo na povećanu plaću, naknadu plaće, utuživanju plaće, zaštitu plaće, sankcije zbog neisplate plaće i ovrhu na plaći.  

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Radnopravni aspekt glede plaće i materijalnih prava radnika

Seminar je namijenjen menadžerima, direktorima trgovačkih društava, ravnateljima ustanova i uprava, većim obrtnicima, pravnim zastupnicima u tvrtkama, voditeljima ljudskih resursa, pravnim zastupnicima sindikata, tajnicima sindikata, a koji su u obavljanju svog posla dijelom ili pretežito uključeni u područje radnog i ovršnog prava na način da se susreću s pravnim dvojbama po pitanju plaće i materijalnih prava radnika.

Predavač/Predavačica - Radnopravni aspekt glede plaće i materijalnih prava radnika

Kristian Plazonić dipl.iur.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgo­vačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vri­jeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je pri­ručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnje­nja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samo­stalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je pri­ručnika „Zaštita osobnih podataka  - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Uvjeti i prijava - Radnopravni aspekt glede plaće i materijalnih prava radnika

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.