Komentar zakona povezanih s hranom

Web: http://onblexgas.dashofer.hr/


Online knjiga Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, ponajprije je provedba obvezujuće Uredbe (EU) 2017/625. Zakonom se  omogućava stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

Input:

Komentar zakona povezanih s hranom
(1260 kn / 167.23 EUR bez PDV-a)

Sadržaj

Temelj za donošenje Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (Nar. nov., br. 52/21., u nastavku: Zakon), ponajprije je provedba obvezujuće Uredbe (EU) 2017/625. Zakonom se (prema njegovom predlagatelju), omogućava stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja s ciljem osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu te nastavak funkcioniranja i osiguranja sustava sigurnosti hrane.

Osim toga, Zakonom se uspostavlja jedinstveni zakonodavni okvir za organizaciju službenih kontrola u svrhu poboljšanja učinkovitosti službenih kontrola te osiguranja visoke razine zaštite od rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja, kao i razine zaštite okoliša. Uz to, Zakonom se utvrđuju nadležna tijela za sva područja obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EU) 2017/625 i njihove zadaće vezano uz organizaciju, provedbu i koordinaciju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, financiranje službenih kontrola, načine administrativne pomoći i suradnje, komunikacije i izvješćivanja, granične kontrolne postaje, kontrolne točke, ostale granične prijelaze i carinska mjesta za uvoz, daljnji prijevoz pošiljaka, pristojbe i naknade za službene kontrole, uređenje sustava službenih i referentnih laboratorija, uspostavljanje računalnog informacijskog sustava za upravljanje informacijama i podatcima u vezi sa službenim kontrolama te prekršajne odredbe.

Naposljetku, ovim Zakonom se osigurava da nadležna tijela istražuju slučajeve kada postoji sumnja u neusklađenost sa zakonodavstvom te, ako se utvrdi neusklađenost, odrede njezino podrijetlo i opseg, kao i odgovornosti subjekata, da zatim poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da dotični subjekti otklone nepravilnosti te kako bi se spriječila daljnja neusklađenost, a ujedno pri organizaciji i obavljanju istraga i mjera izvršavanja nadležna tijela na odgovarajući način uzimaju u obzir moguće rizike i vjerojatnost prijevarnih ili obmanjujućih praksi u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu.

Iz sadržaja izdvajamo popis zakona i pravilnika:

 • Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN 52/21.),
 • Uredba (EU) br. 1169/2011
 • Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane
 • Pravilnik o mesnim proizvodima
 • Pravilnik o tržišnim standardima za jaja
 • Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica
 • Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima
 • Pravilnik o inspekcijom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
 • Pravilnik o džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu
 • Pravilnik o jestivim uljima i mastima
 • Pravilnik o jakim alkoholnim pićima
 • Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede
 • Zakon o informiranju potrošača o hrani
 • Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1155/2013 o izmjeni Uredbe (EU)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1337/2013 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1169/2011
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 78/2014 o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1169/2011
 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 828/2014 o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani
 • Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/775
 • Komentar Zakona o hrani
 • Uredba (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća
 • Zakon o vinu
 • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
 • Uredba komisije (EU) br.115/2010
 • Pravilnik o dodacima prehrani
 • Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina
 • Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina
 • Pravilnik o upisniku destilera
 • Pravilnik o proizvodnji vina
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje

Autori

 • Kristian Plazonić, dipl. iur.
 • Tomislava Furčić, dipl. iur.
 • Koraljka Knezić, dipl. ing. preh. teh.

Seminar

newsletter